Die CDs

Infos & Ausschnitte anhören

Es gschds Kamel

Rohrbacher Wiehnacht

D Chatz uf em Zwätschgeboum

Sing Sag Sugg


Chrugeli-Mugeli weli Hand wosch?

Chrigeli-Suppe

Gwundernase-Blues

Angschthase-Boogie


Was gisch – was hesch

Chinder-Psalter